Is that Jia Jia or Kai Kai?

IMG_9824-1.JPG


The Oak Tree Enrichment Centre 2017
Tel: 64696006 64690660 98272972